Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 31
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Danh Chúa Jesus

1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng,

Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;

Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn,

Diệu vinh thay danh Chúa muôn đời.

Jêsus, chính phương danh tuyệt vời!

Jêsus, vẫn y nguyên đời đời!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

2. Tôi mến yêu danh Jêsus trọn đời,

Nhơn Chúa xẻ chia buồn bã trong tôi;

Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi,

Lòng nguyện yêu danh Chúa muôn đời.

Jêsus, chính phương danh tuyệt vời!

Jêsus, vẫn y nguyên đời đời!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

3. Danh Chúa tôi mong được nghe thường thường,

Tôi náu nương luôn và mãi yêu thương;

Danh ấy xẻ chia bao nhiêu đoạn trường,

Nguyện tôn cao danh Chúa muôn đời.

Jêsus, chính phương danh tuyệt vời!

Jêsus, vẫn y nguyên đời đời!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

4. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường,

Danh Chúa Jêsus là Ðấng yêu thương;

Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường;

Hằng tung hô danh Chúa muôn đời.

Jêsus, chính phương danh tuyệt vời!

Jêsus, vẫn y nguyên đời đời!

Jêsus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

Lời Tiếng Anh

The Name Of Jesus

1. The name of Je-sus is so sweet,

I love its mu-sic to re-peat;

It makes my joys full and com-plete,

The pre-cious name of Je-sus.

“Je-sus,” oh, how sweet the name!

“Je-sus,” Ev'-ry-day the same;

“Je-sus,” let all saints pro- claim

Its wor-thy praise for-ev-er.

2. No word of man can ev-er tell

How sweet the name I love so well;

Oh, let its prais-es ev-er swell,

Oh, praise the name of Je-sus.

“Je-sus,” oh, how sweet the name!

“Je-sus,” Ev'-ry-day the same;

“Je-sus,” let all saints pro- claim Its wor-thy praise for-ev-er.

 

Copyright © 2012-2022