Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 29
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Hiến Vương Miện

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh,

Hiến vương miện kể muôn ngàn,

Cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh,

Lấp bao tiếng hát thế gian;

Khá hát lên linh hồn hỡi,

Chúc Ðấng thay người chịu chết,

Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi,

Hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái,

Hiến vương miện rất huy hoàng;

Kìa, xem thương tích tay, chân nào sai,

Chiếu ra ánh sáng hiển vang!

Những dấu đinh kia lòa chói,

Khiến mắt thiên binh đều quáng,

Trước ánh sáng thánh vết thương bừng soi,

Cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở,

Hiến vương miện Chúa muôn đời,

Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ,

Chẳng ai tả hết đức uy!

Cứu Chúa thay tôi chịu chết,

Chính Ðấng muôn vật tụng tán,

Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết,

Suốt muôn thu không suy tàn.

Lời Tiếng Anh

Crown Him With Many Crown

Crown Him with ma-ny crowns,

The Lamb up-on His throne;

Hark! how the heav'n-ly an-them drowns

All mu-sic but its own.

A-wake, my soul, and sing

Of Him who died for thee,

And hail Him as thy match-less

King Thro' all e- ter-ni-ty.

Crown Him the Lord of love;

Be-hold His hands and side,

Those wounds, yet vis-i-ble a-bove,

In beau-ty glo-ri-fied.

No an-gel in the sky

Can ful-ly bear that sight,

But down-ward bends his burn-ing eye

At mys-ter-ies so bright.

 

Copyright © 2012-2022