Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Bài số: 26
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tung Hô Danh Chúa

1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay!

Các thiên thần sấp trước Ngài

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,

Tung hô danh Chúa quyền oai!

Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

2. Phàm ai trong giống A-đam tự lai,

Ðã được chuộc bởi ơn Ngài;

Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,

Tung hô danh Chúa quyền oai!

Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay,

Kính cung quì dưới chân Ngài

Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,

Tung hô danh Chúa quyền oai!

Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,

Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Lời Tiếng Anh

All Hail The Power Of Jesus Name!

All hail the power of Je-sus' name!

Let an-gels pros-trate fall;

Bring forth the roy-al di-a-dem,

And crown Him Lord of all;

Bring forth the roy-al di-a-dem,

And crown Him Lord of all!

Let ev-'ry kin-dred, ev-'ry tribe,

On this ter-res- trial ball,

To Him all maj-es-ty as-cribe,

And crown Him Lord of all;

To Him all maj-es-ty as-cribe,

And crown Him Lord of all!

 

Copyright © 2012-2022