Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 18
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thánh Chúa Siêu Việt

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng,

Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ;

Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,

Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời,

Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời,

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm,

Suối róc rách reo, hòa tấu khúc ca êm đềm;

Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,

Ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời,

Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời,

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

3. Khi tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết,

Ðã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi;

Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,

Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời,

Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời,

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

4. Khi Vua lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán,

Ðến tiếp rước tôi, về với Chúa trên thiên đàng;

Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi, ở đó chúc tôn,

Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời,

Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng!

Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời,

Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Lời Tiếng Anh

How Great Thou Art

1. O Lord, my God! When I in aw-some won-der

Con-sid-er all the worlds Thy hands have made,

I see the stars, I hear the roll-ing thun-der,

Thy power through-out the u-ni-verse dis-played.

Then sings my soul, my Sav- iour God, to Thee.

How great Thou art, how great Thou art!

Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee.

How great Thou art, how great Thou art!

2. And when I think that God, His Son not spar-ing,

Sent Him to die, I scarce can take it in;

That on the cross, my bur-den glad-ly bear-ing,

He bled and died to take a-way my sin.

Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee.

How great Thou art, how great Thou art!

Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee.

How great Thou art, how great Thou art!

 

Copyright © 2012-2022