Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 17
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nguồn Cứu Giúp

1. Ôi, lạy Chúa, nguyên Ðấng giúp tôi mãi,

Là ước vọng lúc hậu lai,

Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang,

Là nhà muôn thuở bình an.

2. Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy,

Cho thánh dân thỏa lòng thay!

Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm,

Lòng càng được vững vàng thêm.

3. Ngay từ trước khi có biển, sông, đất,

Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật,

Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn,

Ðời đời cai quản kiền khôn.

4. Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá,

Thật giống đêm chóng vượt qua,

Như thể canh chót đêm sắp tàn kia,

Rồi dương quang chiếu nghìn tia.

5. Ôi, lạy Chúa, nguyên Ðấng giúp tôi mãi,

Là ước vọng lúc hậu lai,

Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng,

Là nhà muôn thuở bình yên.

 

Copyright © 2012-2022