Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 9
Ghi chú: Thi Thiên 103:1-4

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát   

Ngợi Tôn Chúa  

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao,
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh Vua tôn quí muôn đời,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Chúa cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài.
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa Chí Cao,
Chớ quên các ân huệ của Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Vì Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi.
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa, Ha-lê-lu-gia, khen ngợi Ngài!
Vì không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi.
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao,
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh
Vua tôn quí muôn đời, Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.

Copyright © 2012-2022