Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 7
Ghi chú:

Lời Bài Hát   

 

 Tâm  Hồn  Ca  Ngợi  

Hồn ta ngợi ca Chúa, hồn ta ngợi ca Chúa,
Chớ quên các ân huệ Ngài.
Tội ngươi Chúa tha sạch rồi,
Ðau ốm Chúa cho mạnh lành,
Hưởng ân hồng trường sinh.

Ðức khoan nhân rộng, dài,
Chớ nên quên ân huệ Ngài;
Hưởng phước mới chẳng thể đếm,
Tuổi tác cứ phới phới xuân.
Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫn,
Luôn ban ân phước quí báu xuống khắp chốn thế gian,
Chậm giận, sẵn tha, tuôn ra suối ơn nhân từ lai láng.


Mọi tội ác, Chúa Chí Thánh chẳng chấp trách ngươi,
Dù giận nhưng Thánh Chúa chẳng ghi nhớ hoài;
Cha khoan nhân không chiếu lỗi ngươi gia hình,
Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình.
Ngài chí nhân; Trời dẫu cao, đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn;

Ô, trông lên vùng không bát ngát bao la, kìa,
Nhưng ái đức Chúa rộng so gấp mấy kia. Kìa,
lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao lớn thay,
Chúa ném ác uế khỏi chúng khác chi đông xa đoài.
Thật dường như Cha xót thương con mình,
Hẳn Chúa quí mến suốt nhất sinh, Ðể ta nương cánh Ngài
hết lòng, Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung.

Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa;
Kẻ kính mến Chúa ắt không lay chuyển,
Chúa thương dắt đưa châu tuyền,
Cả đến cháu chít phước ân vui hưởng,
Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.

Copyright © 2012-2022