Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 6
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát 

Thánh  Thay,  Thánh  Thay,  Thánh  Thay  

1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Ðấng Chủ Tể oai quyền!
Trong ban mai tươi sáng, thánh dân đồng dâng khúc hoan ca;
Thánh thay, Thánh thay,Thánh thay! Trí dũng, ái đức vô biên!
Chúa Ba Ngôi vốn một thể, oai nghi,rạng ngời.


2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Các thánh bái chiêm Ngài,
Tung hô danh tôn quí, gieo kim miện quanh biển lưu ly;
Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, Cúi xuống trước Chúa linh oai;
Ðấng xưng Nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.


3. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Dẫu bóng tối che Ngài,
Xưa nay muôn muôn mắt kẻ ô tội khôn thấy thiên nhan;
Ngoài Ngài không ai, không ai, Chỉ Chúa chí thánh không hai,
Ðấng linh năng, thánh sạch với yêu thương hoàn toàn.


4. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Ðấng Chủ Tể oai quyền!
Trên không trung, nơi đất, biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi;
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dũng, ái đức vô biên!
Chúa Ba Ngôi vốn một thể, oai nghi, đời đời. A-men.

 

Lời Bài Hát 


Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y!


1. Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y! Ear-ly in the morn-ing our song
shall rise to Thee; Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, mer-ci-ful and might-y! God in Three
Per-sons, bless-ed Trin-i-ty!


2. Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly! All the saints adore Thee Casting down their golden
crowns around the glassy sea; Cherubin and seraphim falling down before
Thee, Which wert, and art, and evermore shall be.


3. Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y! All Thy works shall praise Thy
name in earth, and sky, and sea; Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, mer-ci-ful and might-
y! God in Three Per-sons, bless-ed Trin-i-ty!

Copyright © 2012-2022