Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 4
Ghi chú:

Name Play
004a
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát   

Vinh  Danh  Ngải  

1. Lạy Thần đời đời ban ân phúc,

Ai chúc tôn uy danh cho cùng.

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Chúng con hát vang tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.


2. Ðạo từ lòng Ngài xưa ban phát,

Tâm chúng tôi nay nghe thông đạt.

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Chúng con hát vang tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.


3. Vì tội người Ngài dâng sinh tế,

Tuôn huyết ra đem mua tôi về.

Ha-lê-lu- gia! Vinh danh Ngài!

Chúng con hát vang tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.


4. Lòng này mờ mịt như đêm tối,

Cha lấy linh quang soi rạng ngời.

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Chúng con hát vang tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.


5. Ngài hiện diện lời xưa tuyên phán,

Ðau khổ lui xa khi Ngài gần.

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Chúng con hát vang tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinhdanh Ngài!

Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.


6. Ngài định ngày đại ban ân thưởng,

Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường.

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Chúng con hát vang tôn thờ đây;

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!

Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

Lời Bài Tiếng Anh   

Allelujah to Thy Name


1. O Thou God of end-less days,

Who can ut-ter all Thy praise?

Hal-le-lu-jah to Thy name,

Hal-le-lu-jah, we a-dore;

Hal-le-lu-jah! to Thy name,

O for grace to love Thee more.


2. Thou hast pro-mised full re-ward,

All in all art Thou, O Lord.

Hal-le-lu-jah to Thy name,

Hal-le-lu-jah, we a-dore;

Hal-le-lu-jah! to Thy name,

O for grace to love Thee more.

 

Copyright © 2012-2022