Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 3
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tôn  Vinh  Chân  Thần  

Tôn vinh chân thần,

Nguồn ơn vô đối,

Dưới Ðất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi,

Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi,

Chúa Cha cùng Con với Linh muônđời!

A-men.

Lời Tiếng Anh 

Praise God From Whom


Praise God, from whom all bless-ings flow;

Praise Him, all crea-tures here be-low;

Praise Him a-bove, ye heav'n-ly host;

Praise Fa-ther, Son, and Ho-ly Ghost.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2022