Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 2
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát   

Thánh  Vương  Ngự  Lai  

1. Cúi xin Vua Thánh ngự lai,

Hộ tôi cung chúc danh Ngài,

Hát lên ca ngợi:

Thờ tôn Chúa Cha trên trời,

Quyền năng chiến thắng muôn đời,

Nguyện quang lâm trên chúng tôi,

Chúa thánh muôn đời.


2. Cúi xin Ðạo Thể ngự lai

Cầm gươm chói sáng linh oai,

Ðoái nghe tôi nài:

Nguyện ban phước thánh dân Ngài,

Dùng chân lý nuôi tâm hoài,

Thần Nhân ôi, xin đến đây, Ở chính tâm này.


3. Cúi xin Linh Thánh ngự lai,

Nguyền đem linh chứng theo Ngài,

Chính phút vui này:

Nguyện xin Thánh Linh năng tài,

Quyền thiêng, sức thiêng dư đầy,

Ngự vô tâm tôi, Chúa ơi, Quản cai muôn đời.

4. Chúc tôn muôn thuở nào thôi,

Tụng ca Chân Chúa Ba Ngôi, Chúa trên muôn loài!

Nguyện trong hiển vinh rạng ngời,

Ðược chiêm ngưỡng tôn nhan hoài,

Thờ tôn yêu thương Chúa tôi, Trải đến muôn đời.

Lời Tiếng Anh 


Come, Thou Almighty King

Come Thou Al-might-y King,

Help us Thy name to sing,

Help us to praise.

Fa-ther, all glo-ri-ous,

O'er all vic-to-ri-ous,

Come, and reign o-ver us,

An-cient of Days.

 

To Thee, great One in Three,

E-ter-nal prais-es be Hence ev-er-more.

Thy sov-'reign maj-es-ty,

May we in glo-ry see,

And to e-ter-ni-ty Love and a-dore.

Copyright © 2012-2022