Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục Hưng
Nhịp: 4/4
Bài số: 832
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Mọi công tác xin phục hưng 

Cầu xin Cha tỏ năng quyền
Lạy Chân Chúa xin vào tâm tôi ngay
Chúa ôi xin ban linh năng.
Điệp Khúc:
Phục hưng bao nhiêu công tác
Cầu Chúa nghe tôi kêu nài
Quyền năng nơi linh Cha xin mau đến
Cứu muôn dân trên dương trần.
2. Mọi công tác xin phục hưng
Cầu Cha nâng đỡ tâm hồn
Và ban lửa nơi Thần linh khi xưa
Chúng tôi đang trông mong đây.
3. Mọi công tác xin phục hưng
Và ban vui vẻ thêm nhiều
Tình thương Chúa xin tràn nơi tâm linh
Hỏa thiêu bao nhiêu ô dơ.

 

 

Copyright © 2012-2022