Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Được Chúa Yêu
Nhịp: 6/8
Bài số: 810
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Trong ánh sáng Chúa chiếu soi nơi thập tự kia 

Tôi yếu đuối bất năng sao Jêsus yêu tôi
Dòng huyết Chúa đã đổ cho tôi nay trọn vẹn
Kia mão gai sao Ngài chịu thay tôi.
Điệp Khúc:
Trên ngôi trời cao, Chúa Đấng từ ái
Đã ban Jêsus đến trong trần gian nơi tối tăm
Yêu thương tội nhân, Cứu Chúa từ ái
Gánh thay nhân thế bao nỗi sầu đau và lo buồn.
2. Trong ánh sáng Chúa chiếu soi nơi thập tự kia
Ngài biết rõ cớ sao nhân gian quay mặt lại
Tội lỗi, ích kỷ, xấu xa tham lam đời này
Cha xóa bôi bởi tình yêu lai láng.
3. Trong ánh sáng Chúa chiếu soi nhân loại hôm nay
Tôi biết chắc Chúa sẽ đỡ nâng tôi từng ngày
Ngài thánh khiết chốn hiển vinh, tôi tin trọn đời
Luôn bước đi trong tình yêu cao quý.

 

 

Copyright © 2012-2022