Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Mary A. Kidder
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 4/4
Bài số: 709
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Khi tia sáng ban mai xuyên màn đêm, 

anh xin Chúa ban gì?
Trong danh Jêsus Christ là Chân Chúa
anh đang kiếm ơn yêu thương từ Cha
làm khiên che chở không?

Điệp khúc:
Khi anh khấn xin lòng yên tĩnh ngay,
màn đêm trở nên như ban ngày.
Khi muôn mối ưu tư vây đời anh đừng quên xin trước ngai.

2. Anh không thích anh em khi buồn vui,
anh xin Chúa ban gì?
Trong ơn yêu thương từ nơi Cha Thánh,
anh tha thứ cho anh em mình chăng?
Vì anh ai chết kia.

3. Khi bao thử thách đớn đau tràn dâng,
anh xin Chúa ban gì?
Khi tâm linh anh đầy bao bi thảm,
khi cơn sóng ma vây quanh mình chăng?
Trình dâng lên Chúa ngay.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022