Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Eddie Espinosa
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 694
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. 
Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài.

Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài.
Nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên.

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong.
Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022