Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Graham Kendrick
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 4/4
Bài số: 683
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Jêsus đến trong trần gian ban tình thương, 

cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương.
Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an;
Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than.
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

Điệp khúc:
Cúi xin Jêsus xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,
đốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương;
Cúi xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu.
Ánh dương của Lời Chúa đến trong con đời đời.

2. Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân,
qua ân điển trong dòng huyết báu Jêsus,
Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô,
được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương,
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022