Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 9/8
Bài số: 491
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai 

Khi chúng ta tiếp kiến Vua Jêsus
Muôn mắt trông cảnh đời bình minh kia.
Phước lành Chúa đổ xuống trên ta.
Điệp Khúc:
Xin Chúa mau từ thiên đàng vào không trung
Con cái Chúa ca nghênh thánh giá đây
Lời lạ lùng Chúa hứa đinh ninh đâu nào có sai
Ngài chắc kíp tái lâm hiển hách để làm Vua.
2. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Do biến động vinh hiển của ân điển
Giây phút xin hằng hầu việc Vua ta
Ý Ngài quyết hẳn cứ vâng mãi.
3. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Khi chúng ta sẽ nghe hiệu kèn vang
Lúc ấy hát khen ngợi Ngài luôn luôn
Chúa hằng chiếu vĩnh viễn tên ta.
4. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai
Khi Chúa cùng ta sẽ đồng trị luôn
Kẻ cách xa Ngài ta hằng khuyên lơn
Đến mau, Chúa sẽ cứu, vinh hiển.

 

 

Copyright © 2012-2022