Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 32
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Chúa hỡi ở cùng tôi, lúc kim ô lặn rồi;
màn hoàng hôn bủa giăng, xin Ngài ngự bên tôi.
Lúc hết mong nhờ ai, tôi vô phương kêu nài.
Lòng đương bối rối, xin Ngài ở với tôi hoài.

2. Cảnh ký sinh dường hoa nở ban mai chiều tàn,
sự vinh hoa thế gian giấc hoàng lương mau tan;
cảnh bể dâu, tuồng hưng vong xung quanh thân nầy;
Ngài đâu đổi thay, xin cùng ở với tôi hoài.

3. Hỡi Chúa, tôi cần Chúa ở bên tôi thường thường,
ngoài ra ân điển Chúa, lấy gì địch ma vương?
Há có ai bằng Chúa, Đấng ban ơn mọi ngày?
Dầu mưa nắng, Chúa ôi, nguyện ở với tôi hoài.

4. Có Chúa ở cùng tôi, quỉ ma khôn đương đầu,
Lệ buồn cay đắng đâu? Ác tật nặng nề đâu?
Hỡi chết, nọc mầy đâu? Sao mộ phần cô tịch?
Ngài luôn ở với tôi, hằng quét hết quân nghịch.

5. Chúa lấy thập tự đưa dẫn tôi khi qua đời,
bật soi trong tối, dắt tôi vào nơi nghỉ ngơi.
Ánh sáng thiên đàng soi tan âm u đêm dài,
hoặc khi sống, chết, xin Ngài ở với tôi hoài.

 

Copyright © 2012-2022