Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiên Đàng
Nhịp: 3/4
Bài số: 339
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối, 

Là nơi Chúa lập thiên thành;
Thành tinh kim muôn thuở sáng tươi,
Thành vinh quý lập trên trời.
2. Thành cao sang muôn sắc ngời sáng,
Mười hai cửa ngọc huy hoàng;
Đường tinh kim giăng sáng khắp nơi,
Thành vinh quý lập trên trời.
3. Thành môn kia không lúc nào đóng,
Thành vuông bốn mùa xuân nồng;
Dòng trường sinh trong vắt sáng tươi,
Thành vinh quý lập trên trời.
4. Thành cao sang muôn thuở ngời chói,
Là nơi chẳng cần mặt trời;
Vì Chiên Con soi sáng khắp nơi,
Thành vinh quý lập trên trời.

 

 

Copyright © 2012-2022