Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 299
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thuộc tôi 

Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Jêsus ôi!
Nguyện luôn kính mến Jêsus là Cứu Chúa khoan hồng
Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.
2. Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu
Vì tôi huyết Chúa đổ, thật cứu ân Ngài rộng sâu
Lòng yêu Chúa thêm mãi nhân Ngài đã đính mão gai
Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài.
3. Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại đất hay về nhà Cha
Đời tôi tán mỹ Chúa nguyền hát vang bài thần ca
Dầu khi ốm đau lúc trên giường sắp trút hơi tàn
Từ trước đã mến Chúa rày yêu mến thêm nồng nàn.

 

 

Copyright © 2012-2022