Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 263
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân, Christ nắm tôi thật chặt, 1. Khi đức tin vì sợ hóa sờn, Christ nắm tôi thật chặt;
tuy Satan mưu hại lắm cơn, Ngài luôn gìn tôi chắc.

Điệp khúc

Christ nắm tôi thật chặt, Christ nắm tôi thật chặt, 
Ngài yêu tôi rất thiết thật, Ngài nắm tôi thật chặt.

tuy ái tâm tôi nguội xuống lần, Ngài luôn gìn tôi chắc.

3. Do Chúa tôi được trọng quí thay, Christ nắm tôi thật chặt,
bao kẻ Christ mua đẹp ý Ngài, Ngài luôn gìn tôi chắc.

4. Christ chẳng buông hồn nầy đắm trôi, Christ nắm tôi thật chặt,
đem giá mua tôi trọn cả rồi, Ngài luôn gìn tôi chắc.

Copyright © 2012-2022