Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 6/8
Bài số: 259
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu 

Dầu trường hợp đang nguy cực
Ngài ban Thần Linh thêm sức tranh đấu
Giúp người cầu xin linh lực
Hộ kẻ khẩn xin linh lực.
2. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Dường một kiện binh trên đời
Lặng nghe Jêsus khuyên ai tranh đấu
Thắng nhờ cầu xin vâng lời
Toàn thắng chỉ do vâng lời.
3. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Vì gần giờ kêu mọi người
Lìa ngay trần gian, về quê yêu dấu
Bước vào nhà Cha trên trời
Cùng Chúa ở luôn trên trời.
4. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầu
Trọn đời nguyền xin phục Ngài
Từ nay Ngài ôi, đưa tôi thấu đáo
Cuối cùng được vô thiên đài
Cùng Chúa bước vô thiên đài.

 

 

Copyright © 2012-2022