Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Chữa Bệnh
Nhịp: 3/4
Bài số: 250
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Chiều xưa, vừng ô sắp lặn non tây 

Ôi quanh Jêsus bao kẻ bệnh vây
Mình đầy đau thương, tâm hồn khổ bấy
Ra về cảm thấy vui khỏe mạnh thay
2. Chiều nay, bầy con cũng họp nhau đây
Thân đau, hồn khổ, mong Chúa đặt tay
Dầu Ngài thiêng liêng, mắt trần khó thấy
Nhưng lòng cảm biết nay Chúa ngự đây.
3. Nguyền Jêsus xua hết bệnh trọng khinh
Đây đau thuộc thể, kia khổ thuộc linh
Này người xưa nay chưa hề kính mến
Kìa người mất đức yêu mến đầu tiên.
4. Lạy Jêsus, xưa đã làm hoàn nhơn
Kinh nghiệm rèn thử, đau khổ đòi cơn
Ngài nhìn yêu thương nhưng đã rõ thấu
Tâm bệnh xấu hổ che dấu từ lâu.
5. Bàn tay quyền xưa hẳn rày còn luôn
Bao lời Ngài phán không phải lời suông
Lạy Ngài, xin mau nhậm lời thiết khẩn
Đem lòng bác ái y cứu hồn, thân.

 

 

Copyright © 2012-2022