Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 6/8
Bài số: 246
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Nguyền ngày càng tường minh Jêsus thêm 

Cao rao thiên ân giúp kẻ khác nếm
Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi
Lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi.
Điệp Khúc:
Biết nhiều hơn về Jêsus
Mong sao biết rõ Jêsus
Ước thấy huyết báu Jêsus tuôn rơi
Tường minh Đấng đã chết thay vì tôi.
2. Ngày ngày học nhiều về Jêsus thôi
Tôi mong am tri thánh ý giáo hối
Sở dĩ thấu đáo tích hay ai ôi
Là do Giáo sư Thánh Linh dạy tôi.
3. Càng thuộc nhiều lời Jêsus ban trao
Luôn luôn thâm giao với Vua trên cao
Tai nghe Jêsus khuyên dạy ngọt ngào
Thuộc tôi mấy câu Thánh ngôn diệu sao.
4. Càng tường Jêsus trên ngôi cao sang
Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng
Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian
Jêsus đến đem kỷ nguyên bình an.

 

 

Copyright © 2012-2022