Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Nên Thánh
Nhịp: 4/4
Bài số: 223
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Kìa thật hồng ân Cha mêng mông như biển lớn lao, 

Thăm thẳm bát ngát ai đo được nào!
Lên thuyền cùng đoạn neo, ra khơi biến tăm ngay,
Trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay.
Điệp Khúc:
Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,
Dứt hết neo dằng bấy lâu;
Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng,
Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.
2. Nhiều người vì đa nghi hôm nay đương đứng ngẩn ngơ,
Trông biển bát ngát loanh quanh dọc bờ,
Chưa hề bạo gan ra nơi sâu thẳm thử đâu,
Hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu.
3. Nhiều người toan ra khơi mong cho thỏa chí ước mơ,
Nhưng cứ lẩn quẩn trôi theo dọc bờ,
Ba đào dồi dập đưa bao ô uế tấp vô,
Con thuyền giật lui, mũi, lái nhấp nhô.
4. Nầy cùng chèo ra ngoài khơi anh em ta thủy thủ ơi,
Nơi nước cứu rỗi mênh mông tuyệt vời;
Chôn vùi vào tình yêu, ôi sâu thẳm láng lai,
Cho tường nguồn sung mãn ở trong Ngài.

 

 

Copyright © 2012-2022