Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 207
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Tại chính lòng tôi dương quang đang chói, 

Sáng rỡ muôn màu tỏa soi;
Ánh sáng trần gian không sao so sánh,
Với Jê-sus chân quang thánh.
Điệp Khúc:
Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn,
Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh,
Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười,
Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.
2. Tại chính lòng tôi xuân đang phơi phới,
Lúc Chúa đang gần gũi tôi,
Linh điểu bình an trong tôi đang hót,
Với hoa thiên ân thơm ngát.
3. Hiện cõi lòng đầy yêu thương, vui sướng,
Kính mến, hi vọng, tán dương,
Ân phúc hiện nay tâm tôi sung mãn,
Thỏa vui tương lai tươi sáng.
4. Hòa khúc nhạc lòng tôi nay ca xướng,
Chúc tán Jê-sus Thánh Vương,
Còn khúc thần diệu khi tôi khôn tấu,
Duy một Jê-sus nghe thấu.

 

 

Copyright © 2012-2022