Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 4/4
Bài số: 162
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Người tội nên vội quay bước bữa nay,
Tìm đến với Jêsus ngay,
Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình,
Lòng liền được Chúa tái sinh.
Điệp Khúc:
Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,
Đừng bê trễ rày mai;
Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,
Ngài vui cứu anh ngay.
2. Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra,
Diệu pháp cứu rỗi hồn ta;
Kia, suối huyết báu mau mau gieo mình,
Lòng sạch như tuyết tinh anh.
3. Ngài là lẽ thật, sự sống, lối đi,
Dìu dắt đến chốn hồng ân;
Nên hãy kíp đến tin danh Jêsus,
Gội nhuần hạnh phước muôn thu.
4. Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh hiển vinh,
Đồng tiến đến nơi diệu vinh,
Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng,
Đời đời được phước hân hoan.

 

 

Copyright © 2012-2022