Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 4/2
Bài số: 158
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Này bạn mệt mỏi lắng nghe Christ khuyên
Lại chỗ hông thương đau
Chúa phán, “Muốn tâm linh an ninh liền, lại đây mau.”
2. Này bạn tìm Chúa, Chúa đương tìm kia
Bạn đến đem nguyên tâm
Chúa đứng gõ tâm môn luôn luôn kìa, chờ ngự lâm.
3. Bạn thừa nhận Chúa, Chúa cho trùng sanh
Toàn cứu thân, tâm, linh
Chúa bảo dưỡng đến khi tên thiên thành, thật hạnh vinh.
4. Bạn còn từ chối cứu ân Ngài sao
Mà nói “Không, không” a?
Nỡ thoái thác để Christ đau thương nào, Ngài đành qua.
5. Cuộc đời bạn cảm thấy lao phiền ư?
Lòng thống bi than van?
Khá tiếp cứu ân nay không nên từ, được nghỉ an.

 

 

Copyright © 2012-2022