Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 103
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Chôn sâu dưới mả u minh, Jêsus Cứu Chúa tôi!
Chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Jêsus tôi!
Điệp Khúc:
Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh
Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình
Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần
Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh
Ngài lại sống! Chúa lại sống!
Ha-lê-lu-gia! Christ phục sinh!
2. Niêm phong mả Chúa dư công, Jêsus Cứu Chúa tôi!
Thật canh mả Chúa hư không, Chúa Jêsus tôi!
3. Âm ti giữ Chúa vô năng, Jêsus Cứu Chúa tôi!
Ngài đã bẻ khóa tung then, Chúa Jêsus tôi!

 

 

Copyright © 2012-2022