Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/2
Bài số: 102
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu,
Con Trời nay chết thế sao?
Gẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu,
Chúa phải dâng Thánh Thủ sao.
Điệp Khúc:
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết
Jêsus tuôn huyết cứu tôi;
Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,
Ác tích tôi Chúa xóa bôi.
2. Thay vì tôi Jêsus chịu ác báo,
Trên thập tự cam khổ đau;
Biển ái, non ân quá đỗi cao sâu,
Chẳng có chi sánh nổi đâu.
3. Đang giờ ban trưa mặt trời bóng tối,
Che sự vinh quang Chúa ta;
Đấng hóa công xưa huyết phải tuôn rơi;
Bởi cớ vật Chúa tạo ra.
4. Tuy lệ tuôn rơi tôi nào trả nổi,
Bao nợ tình yêu Chúa tôi;
Cứu Chúa tôi đem toàn thể tâm thân,
Tất cả dâng Cứu Chúa thôi.

 

 

Copyright © 2012-2022