Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 282
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Chỉ có con đường đưa anh về Thiên Quốc
Giê-xu là chính con đường
Chỉ có con đường đưa anh về Thiên Quốc
Giê-xu là chính con đường
Chẳng đường nào khác
Chẳng đường nào khác
Chẳng đường nào khác để đi đi đi! 

 

Copyright © 2012-2022