Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 273
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Biến đổi hết mọi điều
Tâm linh nay được trắng trong
Khi tôi dâng lòng mình tiếp Giê-xu
Biến đổi trong khi Giê-xu ngự vào cõi lòng
Những lối ác ngày xưa cách xa từ đây
Nếp sống mới ngày này thánh khiết Chúa ban

 

Copyright © 2012-2022