Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 264
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Giê-xu đang êm dịu gọi anh mau kíp đến
Đến mau giờ đây, đến ngay giờ đây
Sao anh luôn xa lìa tình yêu thương vô đối
Xa rời Thiên Chúa luôn đêm ngày?

Điệp Khúc:
Chúa đang gọi anh Chúa đang gọi anh
Chúa đang kêu anh mau quay về Ngài
Hằng chờ anh kíp đến

2. Giê-xu luôn ban bình an cho ai kíp đến
Chúa đang chờ anh, đến ngay giờ đây
Mau mau đem gánh nặng trao cho Cha chí ái

3. Giê-xu nay đang đợi chờ anh mau kíp đến
Chúa đang chờ anh, Chúa đang giờ đây
Anh mau đem ô tội đặt nơi chân Cứu Chúa
Xa lìa ngay chớ nương theo hoài

 

Copyright © 2012-2022