Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 259
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
Đến nỗi đã ban Con một của Ngài
Là Giê-xu, hầu cho hễ ai tin
Hễ ai tin, hễ ai tin Con ấy
Không bị hư mất bao giờ
Không bị hư mất bao giờ
Mà được sự sống
Được sự sống, sự sống đời đời
A-men. 

 

Copyright © 2012-2022