Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 141
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cha kính yêu, xin khiến con thuộc Ngài, thuộc chỉ riêng mình Ngài.
Xin ý Cha mãi luôn cai trị trọn cả đời sống con.
Có nhiều khi lòng kính mến nhạt phai, Chúa ơi đừng để con xa Ngài!
Cha dấu yêu, xin kéo con gần Ngài, thờ tôn mình Chúa thôi.

2. Cha kính yêu, xin giúp con vâng phục, luôn bén theo lối Ngài. 
Thêm sức thiêng giúp con trung thành dù kẻ thù cuốn lôi.
Có khiều khi lòng mến Chúa cạn vơi, Chúa ơi làm mới trái tim con!
Cha kính yêu, xin giúp con yêu Ngài, và theo Ngài tín trung.

Copyright © 2012-2022