Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 140
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn và cao trước mặt.
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, núi nầy ắt phải dời đi.

Điệp khúc: 
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.
Không bởi quyền, với năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người.
Đồi cao kia sẽ bị đổi dời, núi đồi kia sẽ bị đổi dời, đồi cao kia sẽ bị đổi dời,
bởi đại quyền Thánh Linh muôn đời.

2. Sông sâu ngăn trở hành trình con chăng? Sông rộng và sâu trước mặt.
Bước tới sông kia ắt chia đôi liền. Con được qua đến bờ kia.

3. Khi con đang gặp nguy nan thử thách? Con sợ và kinh hãi chăng?
Nhìn lên chăm xem Chúa Giê-xu Christ, con được vững chí bình an.

4. Ta tin duy một Giê-xu quyền năng. Chúa truyền cuồng phong khiếp phục.
Lòng ta can đảm quyết không nao sờn. Chính Ngài sẽ mở đường đi.

Copyright © 2012-2022