Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 116
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong.
Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài.
Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài.
Nhờ Ngài uốn nắn con Thánh ý Cha được nên.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong.
Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài.

Copyright © 2012-2022