Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 4/4
Bài số: 108
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Nhiều khi giông tố đang vây kín lấy tâm hồn con đây.
Ôi! Jêsus ơi! Lắng nghe lời con.
Sầu đau tan biến khi con biết đến dâng trình lên Chúa.
Xin đến bên con đỡ nâng tâm hồn.

Nguyện xin Thiên Chúa hãy đến, đến sống mãi trong lòng con.
Xóa đi lo buồn, cất bao tội ô.
Nguyện Cha nhân ái đoái đến chính lúc chúng con thành tâm
đến bên chân Ngài, hiến dâng tâm hồn
.

Copyright © 2012-2022