Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 106
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lòng con dâng khúc ca vui mừng, ngợi khen Jêsus chí cao.
Lời Jêsus phán rất nhân từ, làm mới tâm sinh lực con.

Điệp khúc:
Nào hãy cất tiếng cùng tán dương, Jêsus Vua các Vua. 
Cùng nhau ta luôn chúc tôn Ngài. Danh Jêsus đời đời.

2. Mọi dân trên đất ca khen Ngài, vì danh Jêsus khắp nơi.
Dầu vinh quang Chúa cao vô cùng, Ngài đoái thương kẻ tội nhơ.

3. Đời gian truân phủ vây trăm bề, quyền năng Jêsus chở che,
Tình yêu Thiên Chúa ôi muôn đời, lòng biết ơn dâng lời ca.

4. Nguyện dâng lên tiếng tri ân Ngài, tình yêu bao la thắm tươi.
Cùng nhau ca khúc tôn cao Ngài, lòng ái nhân Cha đời đời.

Copyright © 2012-2022