Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 89
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Cứu Chúa Siêu Việt

1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhân

Jêsus yêu tôi ngàn muôn phần

Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh

Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.


Điệp Khúc:

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt

Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền

Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời

Jêsus ở bên tôi trọn đời.


2. Jê-sus, Thần năng kẻ suy nhược nay

Suốt nhất sinh tôi nguyện nương Ngài

Hồi rèn luyện cơn thử thách sầu cay

Chúa thắng ban linh lực dư đầy.


3. Jêsus, nguồn nâng đỡ bao sầu tâm

Giúp tôi khi ba đào vang ầm

Dầu khi lòng tan vỡ muôn sầu sanh

Cứu Chúa Jêsus Ngài rịt lành.


4. Jêsus, giờ con tiếp nghinh Ngài đây

Chính Chúa nơi con nhận ơn đầy

Thật tôi con ơn Chúa tha tội nay

Chúa của con, con thuộc Chúa rày

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt

Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền

Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời

Jêsus ở bên con trọn đời.

Copyright © 2012-2022