Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 249
Hợp âm: ()
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC