Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 95
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng, dùng lời hát chúc tán tạ ơn Chúa.
Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng, dùng lời hát chúc tán Ngài trọn đời.
Jêsus hiển vinh lắm thay ai bằng, nguyện ngợi khen tôn vinh danh Chúa.
Nguyện ḷòng con trong sạch thánh khiết muôn bề, nguyện ca chúc hát xướng danh Ngài
.

Copyright © 2012-2022