Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 88
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.
Muôn nơi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa. Vinh quang Giê-hô-va
.

Copyright © 2012-2022