Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 87
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Tôn vinh Cứu Chúa Đấng muôn đời, Chiên Con xưa chết thay cho người.
Ngài ban ơn rời rộng phong phú. Mời bạn thờ phượng Ngài với tôi.
Tôn vinh Cứu Chúa Đấng muôn đời, Chiên Con xưa chết thay cho người.
Jêsus ban cho ơn giải phóng. Ô! Tôn vinh Cứu Chúa Đấng muôn đời.

Copyright © 2012-2022