Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 79
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay. Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho tôi.

2. Ngài gìn giữ tôi, Ngài gìn giữ tôi. Ngài gìn giữ tôi, thật vĩnh an cho tôi.

3. Ngài thành tín thay, Ngài thành tín thay. Ngài thành tín thay, nào có chi sai dời.

4. Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi. Ngài là Chúa tôi, đời sống tôi dâng Ngài.

Copyright © 2012-2022