Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 78
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chúa chí thánh chí cao xin tôn ngợi Chúa.
Oai nghi quyền năng hiển vinh thuộc chính Ngài.
Nguyện cuộc đời chúng con hằng thờ phượng tôn kính Cha,
lòng tụng ngợi Chúa thánh muôn đời không thôi
.

Copyright © 2012-2022