Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 75
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi khen Jêsus.
Mọi vạn vật trên đất hãy đến ngợi khen Jêsus.
Và mọi người trên đất hãy đến ngợi khen Thiên Chúa.
Hãy đến chúc tôn Jêsus, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia.
Hãy đến chúc tôn Jêsus, Chúa ta.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Hãy hát ca khen Ngài thôi
.

Copyright © 2012-2022