Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 73
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Dâng lên Vua Thánh muôn ngàn lời tạ ơn tôn vinh chúng con dâng Ngài tiếng ca, dâng Ngài tiếng ca.
Dâng lên Vua Thánh muôn ngàn lời tạ ơn tôn vinh chúng con dâng Ngài tiếng ca, dâng Ngài tiếng ca.
Dâng vinh quang và chúc tán Vua Jêsus quyền năng thay, Jêsus Thánh danh Chúa trên mọi danh
.

Copyright © 2012-2022