Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 64
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Chúa Thánh chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

2. Jêsus chúng con thờ tôn. 
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

3. Linh Thánh chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

Copyright © 2012-2022