Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 63
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Vinh diệu cao quý thay chiên con này.
Jêsus con suy tôn mình Chúa thôi.
Chúc tụng cho Đấng trên ngôi muôn đời.
Chúa sáng danh Cha trên trời cao.
Ha-lê-lu-gia nào cất tiếng tôn ngợi Cha,
cùng đến trước ngôi, quỳ xuống trước Vua mọi vua,
Đấng con thờ lạy và ngợi khen chúc tôn
.

Copyright © 2012-2022